Title : Moreby Hall

Artist : James Abbott McNeill Whistler

Moreby Hall // James Abbott McNeill Whistler // (1834-1903) // Watercolour, 1883-1884 // 7 5/8 x 11 1/8 inches (19.5 x 28.3 cm)

Artist List

All works of art by James Abbott McNeill Whistler | All Artists List