Title : Girl in a Large Hat

Artist : Mary Cassatt

Girl in a Large Hat // Mary Cassatt // (1844-1926) // Pastel on paper, 1908

Artist List

All works of art by Mary Cassatt | All Artists List