Title : Jeune Bergere

Artist : William Bouguereau

Jeune Bergere // William Bouguereau // (1825-1905) // Oil on canvas, 1868 // 41 5/8 x 28 1/4 inches (106 x 72 cm)

Artist List

All works of art by William Bouguereau | All Artists List