Title : A Game of Croquet

Artist : Winslow Homer

A Game of Croquet // Winslow Homer // (1836-1910) // Oil on canvas, 1866

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List