Title : A Garden in Nassau

Artist : Winslow Homer

A Garden in Nassau // Winslow Homer // (1836-1910) // Watercolor on paper, 1885 // 14 1/2 x 21 inches (36.83 x 53.34 cm)

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List