Title : A Temperance Meeting

Artist : Winslow Homer

A Temperance Meeting // Winslow Homer // (1836-1910) // Oil on canvas, 1874

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List