Title : An October Day

Artist : Winslow Homer

An October Day // Winslow Homer // (1836-1910) // Watercolor on paper, 1889

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List