Title : Black Bass, Florida

Artist : Winslow Homer

Black Bass, Florida // Winslow Homer // (1836-1910) // Watercolor on paper, 1904

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List