Title : Boy with Anchor

Artist : Winslow Homer

Boy with Anchor // Winslow Homer // (1836-1910) // Watercolor on paper, 1873

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List