Title : Boys and Kitten

Artist : Winslow Homer

Boys and Kitten // Winslow Homer // (1836-1910) // Watercolor on paper, 1873

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List